1. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.

2. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci;

3. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama;

4. Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona;

5. Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego,

6. a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była /dawna/ żona Uriasza.

7. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy;

8. Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza;

9. Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza;

10. Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza;

11. Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.

12. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela;

13. Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora;

14. Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda;

15. Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba;

16. Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.

17. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

18. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.

19. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.

20. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.

21. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów .

22. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka:

23. Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami.

24. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie,

25. lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus.

“Sejam como pequenas abelhas espirituais, que levam para sua colméia apenas mel e cera. Que, por meio de sua conversa, sua casa seja repleta de docilidade, paz, concórdia, humildade e piedade!” São Padre Pio de Pietrelcina